Algemene voorwaarden

  1. ALGEMEEN

De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen en diensten uitgevoerd door TOURING AUTOGLASS NV, met maatschappelijke zetel en uitbatingszetel te 2140 Borgerhout, Noordersingel 9 (hierna: “TAG”). Door het enkele feit met TAG te handelen, aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden en verzaakt hij volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop) voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen enkel voorafgaandelijk schriftelijk worden overeengekomen.

2. INFORMATIE – OFFERTES – BESTELLINGEN

De technische specificaties en alle informatie en aanbiedingen vervat in geschreven of elektronische dragers worden ten indicatieve titel meegedeeld en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Het louter mededelen van prijzen, tarieven en voorwaarden houdt op zich geen aanbod in en dus geen verbintenis vanwege TAG. Orders van de klant binden TAG evenmin. TAG is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

De vertegenwoordigers van TAG zijn niet bevoegd deze laatste te verbinden. Hun voorstellen verbinden TAG pas na uitdrukkelijke goedkeuring van de daartoe geldig gemachtigde personen.
Een offerte is geldig gedurende 15 kalenderdagen, behoudens indien anders vermeld. Behoudens andersluidende bepaling in de offerte, zijn de prijzen vermeld in een offerte steeds exclusief BTW, exclusief in- en uitvoerrechten en exclusief andere heffingen of belastingen. Indien een prijs alsnog inclusief BTW, in- en uitvoerrechten en/of andere heffingen of belastingen wordt vermeld, behoudt TAG zich het recht voor elke verhoging van deze elementen of elke invoering van een nieuwe heffing en/of last door te rekenen aan de klant.

De ondertekenaar die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris, een bestelling plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, de bestelling betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. en 1200 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Indien TAG twijfelt aan de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis of wanneer een bij bijzondere clausule bepaalde minimale afname wordt niet bereikt, behoudt TAG zich het recht voor een bestelling te weigeren. Wanneer TAG meent dat de kredietwaardigheid van de klant verslechtert, behoudt zij zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering, bijkomende waarborgen van de klant te eisen. Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven, behoudt TAG zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire vergoeding van 30% van de totale prijs van de bestelling verschuldigd, met een minimum van 125 EUR.

De bestellingen zijn bindend voor de klant. Indien de klant een bestelling annuleert, of wanneer de klant eender welke verbintenis niet naleeft, is hij een forfaitaire en onherleidbare vergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de verkoopprijs met een minimum van 125 EUR, onverminderd het recht voor TAG om een hogere schadevergoeding te vragen indien een hogere schade kan worden aangetoond.

3 .LEVERING

De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn niet bindend. TAG tracht deze te respecteren, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of verlies ontstaan door een vertraging in de opgegeven termijn of laattijdige levering.

De levering geschiedt op het ogenblik dat de goederen het plaatselijke magazijn – waar de werkzaamheden werden uitgevoerd of de goederen werden opgehaald – van TAG verlaten. De goederen worden vervoerd op risico en op kosten van de klant, ook wanneer franco wordt geleverd.

TAG behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

De klant is verplicht om de door TAG geleverde goederen en diensten in ontvangst te nemen. Indien er herstellingen dienen te gebeuren aan het voertuig van de klant, zal de klant binnen de 24 uur na het beëindigen van de werken het voertuig afhalen. Ingeval van niet afhaling van het voertuig binnen de 24 uur, kan een vergoeding van 20,00 euro per dag geëist worden, zonder dat TAG enige verantwoordelijkheid voor bewaking aanvaardt, dit onverminderd het recht van TAG om haar hogere schade te bewijzen.

4. BEZWAAR, AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES

De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.
Zowel in geval van zichtbare als van verborgen gebreken, is de aansprakelijkheid van TAG in alle gevallen beperkt tot de kostprijs van het geleverde goed, eventueel vermeerderd met de arbeidslonen nodig voor de plaatsing, met uitsluiting van iedere andere vergoeding zoals genotsverlies, winstderving of gevolgschade (onder meer – zonder hiertoe beperkt te zijn: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, schade aan derden).


Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

4.1. Zichtbare gebreken

Alle goederen en de uitgevoerde werken dienen bij de aflevering onmiddellijk te worden gecontroleerd door de klant. De klant verbindt er zich toe om zijn voertuig bij afhaling tevens te controleren op eventuele schade die ontstaan is tijdens het verblijf in de werkplaats van TAG en/of ten gevolge van de uitvoering van de werken. Eventuele opmerkingen, schade of zichtbare gebreken dienen op gedetailleerde wijze op de afleveringsnota te worden vermeld, bij gebreke waaraan TAG elke klacht als niet-ontvankelijk mag beschouwen en partijen het erover eens zijn dat het geleverde materiaal en de plaatsing ervan geen zichtbaar gebrek hebben. Het gebruik van de geleverde goederen of diensten door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.

4.2. Verborgen gebreken

Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de acht (8) dagen na de ontdekking van het gebrek, per aangetekend schrijven door de klant aan TAG te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten.

De volgende garanties worden door TAG verleend in geval van een verborgen gebrek:

4.3. Facturen

Elke factuur die niet binnen de 8 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven wordt geprotesteerd, wordt als definitief aanvaard beschouwd. Het melden van klachten geeft de klant niet het recht om de betaling van de prijs uit te stellen of op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk. De klant heeft evenmin het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren.

4.4. Diefstal, brand of schade

De in de werkplaats van TAG gestationeerde voertuigen zijn verzekerd tegen diefstal, brand of schade. Mocht de aansprakelijkheid van TAG jegens de klant bewezen zijn, kan TAG in ieder geval slechts gehouden zijn tot vergoeding van de schade voor het bedrag dat haar verzekering maximaal uitbetaalt voor het desbetreffende schadegeval. Deze voertuigen worden bestuurd onder de verantwoordelijkheid van de klant.

4.5. Exoneratie

TAG is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook door een fout of nalatigheid van de klant; een derde of van een persoon voor wie de klant verantwoordelijk is. TAG is ook niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit slijtage, een toepassing en/ of gebruik van de geleverde/ herstelde goederen dat niet in overeenstemming is met de regels van de kunst of de gebruiks-/ plaatsings-/ reinigings- of onderhoudsvoorschriften.
TAG is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.
De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van TAG jegens de klant is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door TAG werd afgesloten.

5. PRIJS EN BETALING

De overeengekomen prijzen zijn exclusief B.T.W. en alle andere kosten (onder andere transport), die ten laste zijn van de klant. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen of het transport ervan, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en/of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd zijn integraal ten laste van de klant. De meegedeelde prijzen (o.a. van leveringen, werken en transport) zijn voor verhoging vatbaar, indien, tussen de periode van bestelling en uitvoering van het order, de materialen, de grondstoffen, de lonen of andere bestanddelen die de prijzen kunnen beïnvloeden, een stijging ondergaan, voor zover deze invloed minstens gelijk is aan 5% van de totale kosten van de betreffende rubriek. Deze stijging brengt een evenredige verhoging van de bepaalde prijs met zich mee, zelfs wanneer de overeenkomst reeds in uitvoering is.

De betalingen gebeuren contant bij aflevering. De klant erkent het recht van TAG om de wagen enkel af te leveren, na uitvoering van de betaling die verschuldigd is voor de levering en de uitgevoerde werken. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlsintresten van 1% per begonnen maand. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag ten titel van forfaitaire schadevergoeding het factuurbedrag verhoogd worden met 10%, zonder ingebrekestelling, met een minimum van 150,00 euro. Ook de advocaatkosten, gemaakt voor de inning van openstaande facturen, worden in rekening gebracht ten laste van de klant. Alle betalingen zullen eerst worden aangerekend als vergoeding voor intresten, schadevergoeding en eventuele (advocaat)kosten en daarna als afkortingen voor de langst openstaande facturen. In de mate de klant enige betalingsvoorwaarde of andere verplichtingen niet naleeft, dan heeft TAG het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen. Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling. Voor elke niet betaalde factuur, waarvan het (resterende) bedrag, BTW inclusief, kleiner is dan 90,00 euro, wordt er 15,00 euro bijgerekend voor administratieonkosten.

In het geval TAG een terugbetaling dient te doen aan de Klant beschikt TAG over een betalingstermijn van 30 dagen.
Bij niet-naleving van de betalingstermijn dient TAG een administratieve kost te betalen van €150,00 per terugbetaling.
Er kunnen nalatigheidsintresten aangerekend worden op het te betalen bedrag.

TAG aanvaardt geen betalingen met wissels noch cheques. Zo dit uitzonderlijk toch het geval zou zijn, kan in geen geval uit de aanvaarding van de wissels schuldvernieuwing worden afgeleid, noch zal dit enig retentierecht, overeenkomst of territoriale bevoegdheid beperken of wijzigen.

TAG heeft het recht, ingeval van gedeeltelijke levering of gedeeltelijke uitvoering van het aangenomen werk, een factuur op te stellen voor het uitgevoerde gedeelte, waarbij de overeengekomen betalingstermijn in acht dient genomen te worden.

Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De klant draagt zijn vordering tot betaling opzichtens zijn klant of opdrachtgever gelijktijdig met de bestelling, die hij bij TAG heeft geplaatst, over aan TAG.

TAG kan op ieder ogenblik de nodige waarborgen eisen van de klant. Deze waarborgen gelden als opschortende voorwaarde voor het tot stand komen van de overeenkomst.

Indien de klant zijn verzekeringsmaatschappij de factuur van TAG ten laste neemt, gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met de rechtstreekse betaling van de factuur door de verzekeringsmaatschappij aan TAG. De klant bevestigt dat, bij gebreke aan (volledige) betaling van de factuur van TAG door zijn verzekeringsmaatschappij, hij zelf op eerste verzoek van TAG tot integrale betaling van de factuur zal overgaan. In iedere geval zal de klant zich eerst informeren over zijn polisvoorwaarden. Ingeval de verzekeringspolis van de klant voorziet in een franchise, zal de klant gehouden zijn om het bedrag van de franchise rechtstreeks aan TAG te voldoen conform de factuurvoorwaarden.

Bij handelstransactie tussen ondernemingen kan een betalingstermijn van maximum 60 kalenderdagen worden overeenkomen. Langere termijnen zijn nietig en worden automatisch gereduceerd naar 30 kalenderdagen;
Indien geen termijn wordt overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 30 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de factuur;
Een termijn voor verificatie van de levering is altijd in de betaaltermijn inbegrepen;
Bij betalingsvertraging, zal het onbetaald bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest. Een forfaitaire vergoeding van 40 euro wordt eveneens ambtshalve toegevoegd voor de invorderingskosten van de schuldeiser.
De schuldeiser en schuldenaar mogen de ontvangstdatum van de factuur niet langer contractueel vaststellen. De betalingstermijn begint te lopen vanaf de ontvangst van de factuur door de schuldenaar.
De nieuwe regels gelden vanaf 1 februari 2022

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige betaling van de door TAG geleverde goederen en verrichte diensten. Niettemin zullen alle risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.

De klant maakt zich sterk – zo nodig namens een derde koper of houder – dat, op eerste verzoek van TAG, meegedeeld zal worden waar de goederen zich bevinden, en dat deze op kosten en risico van de klant terug ter beschikking zullen worden gesteld van TAG. Voor zoveel als nodig wordt bij deze aan TAG een onherroepelijk mandaat tot terugname verleend alsook een mandaat om hiertoe de nodige lokalen te betreden.

7. NIETIGHEID – GEEN STILZWIJGENDE VERZAKING

De nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden zal de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet aantasten. Het eventuele stilzwijgen van TAG in geval de klant één of meerdere van zijn verplichtingen niet naleeft, kan nooit worden aanzien als een kwijtschelding van deze verplichting of als een verzaking aan haar recht om de naleving van deze verplichting te eisen.

8. PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de samenwerking kan TAG persoonsgegevens verkrijgen van de klant. TAG is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en is onderworpen aan de Belgische wetgeving en de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de zogenaamde “GDPR”, en alle wijzigingen hiervan. Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden van contact met de klant, met het oog op de opvolging van de contractuele verplichtingen van de klant en om verdere samenwerkingen met TAG te overwegen. Voor dezelfde doeleinden, kunnen deze persoonsgegevens worden gedeeld met TAG’s verwante vennootschappen. Deze verwante vennootschappen kunnen gelegen zijn buiten de Europese Economische Ruimte, in landen die geen bescherming van persoonsgegevens bieden van een niveau dat vergelijkbaar is met het niveau van bescherming naar Belgisch recht. In een dergelijk scenario, zal TAG ervoor zorgen dat voldoende waarborgen worden ingevoerd om de persoonsgegevens van de klant te beschermen, door middel van alle gepaste middelen. De klant erkent dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op TAG kan worden verhaald. De klant heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonsgegevens en deze te laten corrigeren in het geval van onjuistheden. Dit recht kan worden uitgeoefend door een gedateerde en ondertekende brief te richten aan TAG, per gewone post naar het adres: 2140 Borgerhout, Noordersingel 9 of per e-mail: info@touringglass.be

9. JURISDICTIE

De overeenkomsten waarop onze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van dergelijke overeenkomsten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van TAG, of elke rechtbank waar TAG een vestigingseenheid heeft. TAG zal in ieder geval ook de mogelijkheid hebben om een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank waar gedaagde gedomicilieerd is.